Ara

 

 

HÜLYA GÜR MONDEN İSTANBUL “MONDEN İSTANBUL” BİREYSEL KULLANICILARINA YÖNELİK 6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU GEREĞİNCE AYDINLATMA METNİ

A. Veri Sorumlusunun Kimliği

07.04.2016 tarihinde 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” (Bundan böyle kısaca “Kanun” olarak anılacaktır.) yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu kanun kapsamında HÜLYA GÜR ( ÜSKÜDAR VERGİ DAİRESİ /VKN: 4390100251) MONDEN İSTANBUL ( www.mondenistanbul.com) (Bundan böyle kısaca “ŞİRKET” olarak anılacaktır.) “Veri Sorumlusu” sıfatına sahip olup, bu sıfatın gerektirdiği yükümlülükleri yerine getirmek için gerekli uyum çalışmalarını gerçekleştirmektedir. İşbu bilgilendirme, ŞİRKET’in “MONDEN İSTANBUL” isimli (Bundan böyle “Monden İstanbul” olarak anılacaktır) internet sitesi ve uygulamasının BİREYSEL ÜYELERİNE (Bundan böyle kısaca “ALICI” olarak anılacaktır) yönelik Kanun kapsamında aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere yapılmaktadır.

İşbu Aydınlatma Metni gerekli olduğu durumlarda ŞİRKET tarafından güncellenecek ve güncel hali yayımlanacaktır.

B. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde, aşağıdaki durumlarda KVKK’ya uygun olarak veri sorumlusu ya da atayacağı tüzel/gerçek kişiler tarafından işlenebilmektedir;

Üyelik İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi,

Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi,

Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini,

İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi,

Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi,

Mal-Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi,

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi,

KVKK’nda belirtilmiş yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla.

C. İşlenen Kişisel Verileriniz

Yukarıda bahsi geçen amaçlarla toplanan kişisel verileriniz Ad-Soyad, Telefon, TC Kimlik No, E-posta, ve Adres verilerinizdir.

Kanunların emredici hükümleri gereği gerçek kişilerin bilgilerinin doğru ve güncel tutulması esastır. Bu nedenle, ALICI’ ların bilgilerinde herhangi bir değişiklik olduğu takdirde söz konusu bilgileri ŞİRKET’ e iletmeleri gerekmektedir. ŞİRKET, hiçbir koşulda sunulan yanlış bilgiden sorumlu tutulamaz.

D. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

İşlenen kişisel verileriniz veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla yalnızca yetkili kurum ve kuruluşlarla paylaşılmaktadır.

E. Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

ŞİRKET, Ad-Soyad, Telefon, TC Kimlik No, E-posta, ve Adres, verilerini KVKK gereğince, aşağıda sayılan kanallar vasıtasıyla otomatik yollarla kanuna uygun olarak toplamakta ve KVKK 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlemektedir.

Kişisel verileriniz MONDEN İSTANBUL’ a üye olurken doldurduğunuz üyelik formu ve üye bilgi girişi ekranındaki formun doldurulması ve MONDEN İSTANBUL’ dan satın alma işlemi yaparken veya sipariş oluştururken doldurduğunuz formlar vasıtasıyla otomatik yollarla toplanmaktadır.

Kişisel verileriniz, veri sorumlusunun ve görevlendirdiği kişilerin güvenliğinde, saklanmaktadır.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel veri olarak tanımlanabilecek ALICI’ya ait ad, soyad, e-posta adresi, T.C. Kimlik numarası, demografik veriler, mali veriler vb. bilgiler;

• sipariş almak, ürün ve hizmetleri sunmak, ürün ve hizmetleri geliştirmek, sistemsel sorunların çözümü, ödeme işlemlerini gerçekleştirmek, -önceden onay verilmesi halinde- siparişler, ürünler ve hizmetler hakkında pazarlama faaliyetlerinde kullanılmak, ALICI’ ya ait bilgilerin güncellenmesinde ve üyeliklerin yönetimi ve sürdürülmesi ile ALICI ile ŞİRKET arasında kurulan mesafeli satış sözleşmesi ve sair sözleşmelerin ifası amacıyla ve 3. kişilerin teknik, lojistik ve benzeri diğer işlevlerinin SATICI tarafından sağlanabilmesi için yukarıda sayılan verileri MONDEN İSTANBUL iştirakleri ve üçüncü kişi ve/veya kuruluşlar tarafından süresiz/süreli kaydedilebilir, yazılı/manyetik arşivlerde muhafaza edilebilir, kullanılabilir, güncellenebilir, paylaşılabilir, transfer olunabilir ve sair suretler ile işlenebilir.

* ALICILAR’a, yürürlükteki mevzuata uygun şekilde, her türlü ürün ve hizmetlere ilişkin tanıtım, reklam, iletişim, promosyon, satış ve pazarlama amacıyla, kredi kartı ve üyelik bilgilendirme, işlem, uygulamaları için MONDEN İSTANBUL tarafından SMS/kısa mesaj, anlık bildirim, otomatik arama, bilgisayar, telefon, e-posta/mail, faks, diğer elektronik iletişim araçları ile ticari elektronik iletişimler yapılabilir, ALICI kendisine ticari elektronik iletiler gönderilmesini kabul etmiştir.

ALICI tarafından girilen bilgilerin ve işlemlerin güvenliği için gerekli önlemler, MONDEN İSTANBUL tarafındaki kendi sistem altyapısında, bilgi ve işlemin mahiyetine göre günümüz teknik imkanları ölçüsünde alınmıştır. Bununla beraber, söz konusu bilgiler ALICI’ya ait cihazlardan girildiğinden ALICI tarafından korunmaları ve ilgisiz kişilerce erişilememesi için, virüs ve benzeri zararlı uygulamalara ilişkin olanlar dahil, gerekli tedbirlerin alınması sorumluluğu ALICI’ya aittir.

F. Kişisel Verilerin Saklanma Süresi

Kişisel verileriniz, MONDEN İSTANBUL’ a üyeliğiniz devam ettiği sürece yukarıdaki amaçlar doğrultusunda saklanacaktır. Açık rıza ile verdiğiniz verileriniz ise açık rızanızı geri aldığınızda imha edilecektir. Açık rıza dışında verdiğiniz kişisel verileriniz, MONDEN İSTANBUL üyeliğinizi sona erdirmeniz halinde sona erdirme tarihinden itibaren 10 YIL boyunca saklanacak, sonrasında ŞİRKET tarafından veya talebiniz üzerine Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili yönetmelikler kapsamındaki yöntemler ile silinecek, yok edilecek ve/veya anonim hale getirilecektir. Kanunen işlenmesi gereken veriler haricindeki kişisel verilerin işlenmesi için verdiğiniz izni her zaman geri alabilirsiniz.

ALICI, ŞİRKET’ e belirtilen iletişim kanallarından ulaşarak veri kullanımı-işlenmelerini ve/veya iletişimleri her zaman için durdurulmasını talep edebilir. ALICI’nın bu husustaki açık bildirimine göre, kişisel veri işlemleri ve/veya tarafına iletişimler yasal azami süre içinde durdurulur; ayrıca dilerse, hukuken muhafazası gerekenler ve/veya mümkün olanlar haricindeki bilgileri, veri kayıt sisteminden silinir ya da kimliği belli olmayacak biçimde anonim hale getirilir. ALICI isterse kişisel verilerinin işlenmesi ile ilgili işlemler, aktarıldığı kişiler, eksik veya yanlış olması halinde düzeltilmesi, düzeltilen bilgilerin ilgili üçüncü kişilere bildirilmesi, verilerin silinmesi veya yok edilmesi, otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz, verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebi ile zarara uğrama halinde giderilmesi gibi konularda ŞİRKET’ e her zaman başvurabilir ve bilgi alabilir. Söz konusu başvurular incelenerek yasal süresi içerisinde ALICI’ya mevzuatta öngörülen sürelerde dönüş yapılacaktır.


G. Veri Sahibinin Hakları

Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre www.mondenistanbul.com adresindeki “İLGİLİ KİŞİ BİLGİ TALEP FORMU”nu doldurarak, ŞİRKET’in Kuzguncuk Mah. İcadiye Cad. N: 123 Üsküdar / İSTANBUL adresine yazılı olarak veya ……………@……com elektronik posta adresimize gönderebilirsiniz.

Bu kapsamda kişisel veri sahibi olarak;

• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

• Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

• Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

• Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiniz.
Başvurular Türkçe yapılmalıdır. Başvurunuzda;

• Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın,

• Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın,

• Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin,

• Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın,

• Talep konunuzun,

bulunması zorunlu olup, varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekmektedir. Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizin belgelendirilmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğinizi tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir. Bu kapsamda yapacağınız başvurular en kısa sürede ve en geç 30 gün içerisinde sonuçlandırılacaktır. İlgili kişinin başvurusuna, başvuru yapılan elektronik postaya cevap verme suretiyle dönüş yapılacaktır.

AÇIK RIZA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, MONDEN İSTANBUL tarafından Doğum Tarihi, Cinsiyet , TC KİMLİK NO, Telefon, verilerimin, Üyelik ve Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, Reklam, İletişim ve satış teslim Faaliyetlerinin Yürütülmesi,  ve KVKK’nda belirtilmiş yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amaçlarıyla işlenmesine ilişkin HÜLYA GÜR ( ÜSKÜDAR VERGİ DAİRESİ /VKN: 4390100251) MONDEN İSTANBUL ( www.mondenistanbul.com) KULLANICILARINA YÖNELİK 6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU GEREĞİNCE AYDINLATMA METNİ ’ni okuduğumu, incelediğimi, değerlendirip anladığımı ve KVKK kapsamında yukarıda sayılan verilerimin, yine yukarıda belirtildiği üzere işlenmesine açık onayımın olduğunu, kanunun bana tanımış olduğu haklarımı bildiğimi ve içeriğini okuyup anladığım yukarıdaki bilgilendirmeler çerçevesinde bahsi geçen kişisel verilerimin MONDEN İSTANBUL tarafından işlenmesine 6698 sayılı Kanun kapsamında açık rıza gösterdiğimi ve bu rızamı hizmetin verilmesinden kaynaklı kanuni zorunluluk halleri hariç olmak üzere dilediğim zaman geri alabileceğimi kabul ve beyan ederim.

 

Back to Top
Ürün sepetinize eklendi